Przejd? do tre?ci

Aktualno?ci

2020-01-08

Ju? po raz szesnasty województwo podlaskie b?dzie wybiera? swoje najlepsze, najbardziej presti?owe produkty - rozpocz?? si? nabór zg?oszeń do kolejnej edycji nagrody Podlaska Marka. Nowo?ci? s? dwie kategorie tematyczne: to "Biznes" i "Projekt 4.0". Na przestrzeni lat konkurs na bie??co pod??a? za zmianami spo?ecznymi i wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom…

2020-01-08

W?ród osób bior?cych udzia? w plebiscycie Kuriera Porannego i Gazety Wspó?czesnej pn. Osobowo?? Roku 2019, znale?li si? przedstawiciele firm cz?onkowskich oraz partnerów strategicznych KOM. Zach?camy do oddawania g?osów! Rywalizacja odbywa si? w pi?ciu kategoriach: "Kultura", "Dzia?alno?? spo?eczna i charytatywna", "Polityka, samorz?dno?? i spo?eczno??…

2020-01-05

Spó?ka AC po raz kolejny zosta?a wyró?niona tytu?em "Per?a Polskiej Gospodarki". Wyró?nienie otrzymuj? najlepsze podmioty gospodarcze wy?onione przez ekspertów Szko?y G?ównej Handlowej. Inicjatorem rankingu jest magazyn ekonomiczny Polish Market. Najznamienitsze polskie firmy uhonorowano po raz XVII tytu?em Pere? Polskiej Gospodarki. AC S.A., lider bran?y…

2020-01-01

Klastrowicze podsumowali miniony rok. Co si? uda?o, co nie do końca, jak oceniaj? minionych 12 miesi?cy? O to zosta?o zapytanych kilka firm cz?onkowskich, jak te? o plany biznesowe na 2020 r. Artyku?y pojawi?y si? w lokalnych mediach - podlaskich portalach informacyjnych. Poni?ej krótkie streszczenia oraz - za spraw? naszej wspó?pracy z redakcjami - linki…

2020-01-01

Bia?ostocki Promotech ma za sob? trudny rok - spowolnienie gospodarcze na rynkach ?wiatowych mia?o wp?yw na gorszy od zak?adanego wynik finansowy spó?ki. Z wi?kszym optymizmem zarz?d firmy patrzy na rok 2020. - Skutki tego spowolnienia zacz??y by? widoczne od po?owy tego roku - w trzecim i czwartym kwartale. Daj? si? odczu? niepokoje gospodarcze na ca?ym…

2019-12-31

Sukcesów zawodowych i biznesowych, licznych kontaktów towarzyskich oraz rodzinnego ciep?a i rado?ci w 2020 ?yczy biuro Klastra Obróbki Metali.

2019-12-24

?yczymy wszystkiego co najlepsze naszym firmom cz?onkowskim, partnerom strategicznym i biznesowym, kontrahentom, wspó?pracownikom i ka?demu, kto czuje magi? ?wi?t Bo?ego Narodzenia :) Nowy - 2020 rok - nie przyniesie same sukcesy, rado?ci i pomy?lno??!

2019-12-18

Czas pomy?le? o oszcz?dno?ciach. Trwa promocja 10 rat 0%, która umo?liwia monta? nowoczesnego systemu STAG w sposób nieodczuwalny dla kieszeni. Tankowanie paliwa tańszego o ponad po?ow? to kusz?ca perspektywa dla ka?dego, kto u?ywa samochodu do codziennego poruszania si? po mie?cie. Jednak?e monta? instalacji autogaz w aucie pozwala cieszy? si?…

2019-12-11

Dobry biznes jest jak dobre radio. ?eby wszystko idealnie GRA?O, musi si? wydarzy? kilka rzeczy naraz. Popatrzmy na dobre radio. To idealny zasi?g, czu?a antena i fantastyczny odbiór bez zak?óceń. A dobry biznes? ?eby zagra?, potrzebne s? pomys?, produkt lub us?uga, finansowanie, sprzeda? i... rentowno?? - a wtedy wszystko GRA! Niestety, nie ?yjemy w…

2019-12-11

Spó?ka AC, producent instalacji marki STAG, w??czy?a si? aktywnie w edukacj? najm?odszych w temacie zasad udzielania pierwszej pomocy. Edukacja z zasad bezpieczeństwa obejmuj?cych ró?ne dziedziny ?ycia jest celem akcji edukacyjno-informacyjnej "Dzieci?ca Szko?a Bezpieczeństwa" skierowanej do uczniów szkó? podstawowych. - Jeste?my ?wiadomi niebezpieczeństw…

2019-12-04

1 grudnia do Bia?egostoku przyjecha? Miko?aj z Rovaniemi. By?a to ju? jego siódma wizyta, na zaproszenie Andrzeja Parafiniuka, Konsula Honorowego Republiki Finlandii i zarazem prezesa Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego (partnera strategicznego KOM). Grudniowa wizyta Prawdziwego Miko?aja z Rovaniemi w Finlandii na sta?e wpisa?a si? w krajobraz naszego…

2019-12-04

O?rodek Enterprise Europe Network dzia?aj?cy przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego (partner strategiczny KOM) oraz Klaster Obróbki Metali zapraszaj? podlaskie firmy z bran?y metalowo-maszynowej i bran? powi?zanych zainteresowane nawi?zaniem wspó?pracy z niemieckimi partnerami do udzia?u w misji handlowej do Niemiec w dniach 20-23 kwietnia 2020 r.…

2019-11-20

Od 13 do 15 listopada w Polsce go?ci?a delegacja kluczowych producentów inteligentnych maszyn do obróbki metali, g?ównie dla przemys?u motoryzacyjnego, z Tajwanu. Delegacja spotka?a si? z przedstawicielami KOM najpierw na targach Warsaw Industry Week, a nast?pnie w Bia?ymstoku, odwiedzaj?c zak?ad Promotechu.  Grupa uda?a si? te? na workshop w Klastrze…

2019-11-20

18 listopada 2019 r. nast?pi?a inauguracja ?wiatowego Tygodnia Przedsi?biorczo?ci w Zespole Szkó? Handlowo-Ekonomicznych (ZSHE) im. Miko?aja Kopernika w Bia?ymstoku. M?odzie? z zainteresowaniem uczestniczy?a w prelekcji pt. "Wyzwania w pracy menad?era Klastra Obróbki Metali", zaprezentowanej przez Sebastiana Rynkiewicza, prezesa zarz?du KOM. Sporym…

2019-11-17

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj?? z tegorocznych Mi?dzynarodowych Targów Innowacyjnych Rozwi?zań Przemys?owych Warsaw Industry Week. Kolejna edycja wydarzenia, organizowanego w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k. Warszawy, mia?a miejsce w dniach 13-15 listopada 2019 r. Nie mog?o nas tam zabrakn??. Nasza ekspozycja, wspólna z firmami cz?onkowskimi, by?a…

2019-11-16

Kilkana?cie firm cz?onkowskich Klastra Obróbki Metali wzi??o udzia? w Mi?dzynarodowych Targach Innowacyjnych Rozwi?zań Przemys?owych Warsaw Industry Week (13-15 listopada 2019 r.). To ju? kolejna edycja imprezy odbywaj?cej si? od 2016 roku w halach Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie ko?o Warszawy. Byli tu wystawcy nie tylko z Polski, ale i innych krajów…

澳彩网 彰化市| 安塞县| 鱼台县| 琼结县| 秦皇岛市| 繁峙县| 黄骅市| 万盛区| 乡宁县| 当阳市| 马龙县| 丰原市| 石景山区| 乐昌市| 井研县| 永昌县| 黔西| 交口县| 天津市| 合川市| 新野县| 巨野县| 淄博市| 博野县| 大关县| 远安县| 巴林右旗| 南岸区| 叶城县| 延津县| 城步| 柘城县| 苍溪县| 道孚县| 四平市| 湘阴县| 洞口县| 乐平市| 清流县| 新和县| 拉孜县|