Przejd? do tre?ci

Polityka Prywatno?ci · Pliki Cookies

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanuj?c przepisy dotycz?ce ochrony danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, i?:

 1. Dane osobowe przetwarzamy w celach zwi?zanych z dzia?alno?ci? ADO, czyli:
 1. w zwi?zku z realizowanymi umowami, b?d? do czynno?ci podejmowanych na rzecz ich zawarcia (zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO)
 2. w zwi?zku z uzasadnionym interesem ADO – do kontaktów dotycz?cych prowadzonych szkoleń oraz innych dzia?ań, na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO
 3. do wype?nienia obowi?zków prawnych, zwi?zanych z obrotem handlowym (rozliczanie faktur, archiwizacja dokumentów) – na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO
 4. do kontaktów marketingowych i handlowych – za zgod? osób których dane dotycz?, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) RODO lub na podstawie uzasadnionego interesu ADO
 5. do celów rekrutacyjnych – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Pracy
 1. Odbiorc? danych mog? by? podmioty ?wiadcz?ce na rzez ADO us?ugi informatyczne lub inne, ale jedynie w zwi?zku z prowadzon? dzia?alno?ci? ADO, w celach s?u??cych realizacji zawartych umów b?d? zleceń, na podstawie wyra?nego polecenia ADO i zgodnie z przepisami prawa
 2. W zwi?zku z dzia?alno?ci? Klastra Obróbki Metali na skal? mi?dzynarodow?, mo?e si? zdarzy? przekazanie danych do państwa trzeciego, na zasadach opisanych w Rozdziale V RODO. Przekazanie odbywa si? wy??cznie w celu realizacji umów.
 3. Dane osobowe s? przechowywane do momentu ustania celu przetwarzania, a tak?e przez okres wynikaj?cy z przepisów prawa lub ochrony przed obopólnymi roszczeniami.
 4. ADO nie stosuje profilowania
 5. Informujemy o prawie dost?pu, poprawiania i uzupe?niania podanych danych, przenoszenia danych, ??dania ograniczenia przetwarzania oraz ??dania usuni?cia danych (je?eli na Administratorze nie ci??y obowi?zek ich posiadania)
 6. Je?eli zosta?a udzielona zgoda na przetwarzanie danych, mo?na j? w ka?dej chwili odwo?a? pisz?c na adres: biuro@metaklaster.pl, co nie b?dzie mia?o wp?ywu na legalno?? przetwarzania przed wycofaniem zgody
 7. Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak równie? do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych.
 8. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:

?

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

?urawia 71 lok 2.04, 15-540 Bia?ystok

?

Pliki cookies

Strona Klaster Obróbki Metali ogranicza zbieranie i wykorzystanie danych o u?ytkownikach do niezb?dnego minimum zwi?zanego ze ?wiadczeniem us?ug. W logach serwerów gromadzimy informacje pozwalaj?ce na wydobycie adresów IP. Adresy IP wykorzystujemy podczas analizy funkcjonowania serwerów, prób naruszeń bezpieczeństwa itp, a tak?e w celach zwi?zanych z analiz? ruchu (informacje o regionach oraz operatorach, z których nast?puj? po??czenia). W ?wietle art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), mo?emy zosta? zobowi?zani do wydania informacji w tym w szczególno?ci numerów IP komputera zawartych w logach dost?powych na ??danie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie post?powań. Dane osobowe gromadzone s? przez nas wy??cznie dla celów realizacji ró?nego rodzaju konkursów, promocji itp. Nie przekazujemy danych osobowych innym podmiotom, chyba, ?e u?ytkownik wyra?nie wyrazi na to zgod?.

Pliki cookies (ciasteczka)

Cookie to bardzo ma?e pliki, które strona WWW zapisuje w schowku Twojej przegl?darki, na Twoim komputerze. Dzi?ki takim plikom mo?na zapami?ta? Twoje indywidualne ustawienia, takie jak rozdzielczo?? ekranu, kolor szaty graficznej jaki sobie wybra?e?, preferencje systemowe itp. Informacje zawarte w plikach cookie s? równie? wykorzystywane przez systemy (tak?e zewn?trzne) serwuj?ce reklamy, dzi?ki czemu, m. in.: nie wy?wietlaj? si? u?ytkownikowi stale powtarzaj?ce si? kreacje reklamowe. Informacje te s? wykorzystywane s? równie? przez instytucje/firmy badawcze. Informacje zapisywane przez stron? Klaster Obróbki Metali do plików cookie nie pozwalaj? na identyfikacj? u?ytkownika. Ka?dy mo?e zrezygnowa? z zapisywania plików cookie w swojej przegl?darce, mo?e to jednak spowodowa? utrudnienia w korzystaniu z portalu. Producenci przegl?darek internetowych na swoich stronach publikuj? szczegó?owe instrukcje zarz?dzania cookie.

澳彩网 白山市| 康马县| 涞水县| 巴彦淖尔市| 柏乡县| 麟游县| 高密市| 闸北区| 隆德县| 荆门市| 洛浦县| 竹北市| 老河口市| 岐山县| 绿春县| 武邑县| 明水县| 海安县| 镇赉县| 乌拉特后旗| 乳山市| 虹口区| 西宁市| 康乐县| 万州区| 通山县| 怀宁县| 大宁县| 桐梓县| 安远县| 镶黄旗| 自贡市| 贡嘎县| 桐庐县| 枞阳县| 休宁县| 平和县| 三门峡市| 龙山县| 禹州市| 万年县|