Przejd? do tre?ci

Cz?onkowie klastra

FIRMY NALE??CE DO KLASTRA OBRóBKI METALI

Spó?ka dostarcza najnowocze?niejsze rozwi?zania do samochodowych systemów LPG/CNG
Produkcja maszyn rolniczych
Firma dzia?a na rynku od 1975 roku. Na pocz?tku dzia?alno?ci produkowa?a maszyny i urz?dzenia rolnicze, a od 1998 roku…
Us?ugi obróbki skrawaniem na maszynach konwencjonalnych i CNC. Specjalizacja w produkcji elementów hydrauliki si?owej dla…
Twórca nowatorskiego systemu do prowadzenia kreatywnych spotkań grupowych w sposób indywidualny.
G?ówna dzia?alno?? to produkcja doskona?ych samochodowych instalacji gazowych. Oferta to przede wszystkim w?asna produkcja…
Dynamicznie rozwijaj?ca si? spó?ka nale??ca do wiod?cego producenta systemów alternatywnego zasilania aut spalinowych.
Specjalizuje si? w projektowaniu i produkcji maszyn oraz linii produkcyjnych.
Tworzy rozwi?zania dla przemys?u w zakresie automatyki i robotyki.
Firma oferuje kompleksowe us?ugi z dziedziny automatyki przemys?owej i elektryki (w tym us?ugi dla bran?y obróbki metali)
Bran?a produkcyjno-handlowa, z szerokim zakresem us?ug w dziedzinie obróbki metali.
Firma zajmuje si? produkcj? oraz sprzeda?? maszyn specjalnego przeznaczenia; produkcj? urz?dzeń d?wigowych i chwytaków
Producent narz?dzi dla bran?y drzewnej i meblarskiej. W ofercie szeroki wybór narz?dzi do obróbki drewna
Oferuje g?ównie wysokiej jako?ci wyginarki do liter 3d o d?ugim czasie bezawaryjnej pracy
Firma zajmuje si? produkcj? oraz monta?em barierek, por?czy i balustrad ze stali nierdzewnej i drewna oraz produkcj? mebli…
Producent dekoracyjnych oraz u?ytkowych wyrobów z metalu, maj?cych zastosowanie w domu i ogrodzie
Handel wyrobami hutniczymi; sprzeda? i produkcja ogrodzeń; produkcja elementów zbrojeń budowlanych
kompleksowa obróbka metali od stworzenia projektu i opracowania technologii wykonania do wytworzenia finalnego produktu
Firma ?wiadczy us?ugi w zakresie obróbki skrawaniem CNC (toczenie CNC, frezowanie CNC, wiercenie)
Produkcja i obróbka wyrobów ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej i aluminium
Producent specjalistycznych implantów i narz?dzi dla ortopedii i traumatologii
Tworzymy rozwi?zania dla firm produkcyjnych. Mamy wiedz? i do?wiadczenie w obszarze infrastruktury IT, wsparcia…
Firma zajmuje si? produkcj? oraz sprzeda?? narz?dzi i oprzyrz?dowania do obróbki skrawaniem
Producent najwy?szej jako?ci systemów profili okiennych i drzwiowych PVC
Producent elementów metalowych, szczególnie ze stali nierdzewnych (AISI 304, 316L) zarówno na rynek krajowy jak i…
Producent konstrukcji metalowych i ich cz??ci.
Firma oferuje ró?nego rodzaju systemy mocowań oraz systemy transportu poziomego (przeno?niki)
Firma prowadzi dzia?alno?? produkcyjn? (m. in. produkcja urz?dzeń i aparatury energetycznej na potrzeby dystrybucji i…
Realizuje zadania projektowe, produkcyjne oraz serwisowe zwi?zane z bran?? elektryczn? i teletechniczn?
Exchord to firma oferuj?ca innowacyjne oprogramowanie do zarz?dzania ryzykiem walutowym.
Kompleksowa dostawa cz??ci zamiennych, dodatkowego wyposa?enia oraz gotowych do u?ytku maszyn rolniczych.
Firma zajmuj?c? si? projektowaniem, wdra?aniem i produkcj? innowacyjnych wyrobów z tworzyw sztucznych, metali i ceramiki w…
Lider bran?y obróbki skrawaniem w technologii CNC oraz obróbki metali. Specjalizacja w obróbce stal i nierdzewnej oraz…
Firma us?ugowo – remontowa specjalizuj?ca si? w kompleksowych remontach urz?dzeń ciep?owniczych w energetyce cieplnej
Firma oferuje szeroki wachlarz us?ug w zakresie realizacji prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych
Firma us?ugowo – remontowa specjalizuj?ca si? w kompleksowych remontach urz?dzeń ciep?owniczych w energetyce cieplnej
Zaopatrujemy zak?ady przemys?owe w produkty i rozwi?zania obni?aj?ce koszty produkcji.
Rozwi?zania informatyczne, ??cz?c wiedz? in?yniersk? z profesjonalnym doradztwem w zakresie strategii IT.
Producent elementów wentylacyjnych. Firma z nowoczesnym parkiem maszynowym i du?ym do?wiadczeniem w bran?y wentylacyjnej
Specjalizuje si? w szeroko poj?tych technologiach obróbki metali i produkcji maszyn
Firma zajmuje si? sprzeda?? hurtow? i detaliczn? metali kolorowych, stali nierdzewnej oraz zabudowy balkonów
Firma zajmuj?c? si? projektowaniem, wdra?aniem i produkcj? innowacyjnych wyrobów z tworzyw sztucznych, metali i ceramiki w…
Wytwarza maszyny, urz?dzenia oraz cz??ci w odpowiedzi na konkretny problem i zapotrzebowanie, od przeprowadzenia analizy,…
Zajmuje si? projektowaniem oraz wykonywaniem konstrukcji stalowych u?ywanych w sektorze transportowym i budowlanym.
Producent wielofunkcyjnych i nowoczesnych mebli metalowych
Producent implantów do chirurgii kostnej i ortopedii z wykorzystaniem najnowocze?niejszych technologii CAD / CAM
Czo?owy producent maszyn oraz urz?dzeń rolniczych
Firma zajmuje si? produkcj? grzejników oraz wysokiej klasy kot?ów centralnego ogrzewania na paliwa sta?e
Firma specjalizuj?ca si? w tworzeniu dedykowanych rozwi?zań software'owych i hardware'owych.
Formy wtryskowe, ci?nieniowe i do gumy, automatyka przemys?owa
Firma jest producentem w dziedzinie kompletnych systemów filtracji i odci?gów w przemy?le drzewnym i papierniczym
Firma zajmuje si? produkcj? elementów indukcyjnych, konstruowaniem i wytwarzaniem urz?dzeń produkcyjnych
Producent spr??yn bonnell i poczet
Firma zajmuje si? produkcj? i regeneracj? narz?dzi z materia?ów supertwardych
Wspieramy rozwój dróg, poprzez produkcj? znaków drogowych spe?niaj?cych obowi?zuj?ce normy. ??czymy wiedz?, do?wiadczenie…
Tworzymy rozwi?zania dla firm produkcyjnych. Mamy wiedz? i do?wiadczenie w obszarze infrastruktury IT, wsparcia…
Firma us?ugowo – remontowa specjalizuj?ca si? w kompleksowych remontach urz?dzeń ciep?owniczych w energetyce cieplnej
Lider polskiego i europejskiego rynku produkcji drzwi i o?cie?nic
Firma stalowo-budowlana, ?wiadczy kompleksowe us?ugi – pocz?wszy od projektu budowlanego, poprzez prefabrykacj?, po dostaw?
Firma jest producentem szerokiej gamy profesjonalnych, zaawansowanych technologicznie urz?dzeń i systemów dla przemys?u
Firma zajmuje si? obróbk? metali oraz produkcj? ma?ej i ?redniej wielko?ci konstrukcji metalowych
Producent elementów do uk?adów wtryskowych stosowanych w silnikach wysokopr??nych
Firma jest cenionym producentem wysokojako?ciowych profili wykończeniowych z PCV i aluminium
Firma jest producentem maszyn rolniczych i komunalnych, a tak?e cz??ci i podzespo?ów
Firma tworz?ca oprogramowanie - aplikacje, by ludziom pracowa?o si? lepiej
Producent konstrukcji stalowych o wadze do 500 kg oraz d?ugo?ci nie przekraczaj?cej 14 m
Innowacyjny portal przemys?owy, b?d?cy ?ród?em codziennych wiadomo?ci z bran?y
Firma zajmuje si? projektowaniem maszyn i urz?dzeń
Firma specjalistyczna, zajmuje si? produkcj? i sprzeda?? pi? i przecinarek ta?mowych oraz p?ynów ch?odz?co-smaruj?cych
Firma dostarcza kompleksowe rozwi?zania zwi?zane z szeroko poj?t? antykorozj?.
Firma zajmuje si? projektowaniem maszyn i urz?dzeń
Firma jest dostawc? optoelektronicznych i indukcyjnych systemów bezpo?redniego cyfrowego pomiaru przemieszczeń liniowych i…
Obróbka skrawaniem, g?ównie z wykorzystaniem techniki CNC
Prace badawcze i rozwojowe w zakresie mechanizmów decyzyjnych w z?o?onych procesach projektowych, produkcyjnych
Firma PPHU Wemo-group Mariusz Malig?ówka koncentruje swoj? dzia?alno?? na projektowaniu i serwisie si?owników…
Firma znana na ca?ym ?wiecie z innowacyjnych rozwi?zań w dziedzinie robotyki i IT
Firma specjalizuje si? w produkcji urz?dzeń transportowych g?ównie wózków magazynowych
澳彩网 琼中| 吉安县| 施甸县| 兴海县| 砀山县| 榆中县| 砚山县| 双鸭山市| 松潘县| 房产| 静海县| 青浦区| 方山县| 五莲县| 朝阳区| 台南市| 九江市| 通州市| 林甸县| 天长市| 天门市| 屏东县| 抚宁县| 尉犁县| 甘德县| 边坝县| 乌鲁木齐市| 乌拉特中旗| 扶沟县| 鄂温| 北碚区| 堆龙德庆县| 兰州市| 大连市| 且末县| 云林县| 乐安县| 沂南县| 临沧市| 淅川县| 石楼县|