Przejd? do tre?ci

Klaster

Kluczowy partner w bran?y metalowo-maszynowej

Klaster Obróbki Metali jest najwi?kszym klastrem bran?y metalowej i maszynowej w Polsce. Skupia blisko 90 firm dzia?aj?cych w obszarze us?ug, produkcji i handlu, a tak?e 20 partnerów strategicznych takich jak uczelnie, instytucje otoczenia biznesu oraz w?adze samorz?dowe. Wspó?praca w ramach klastra umo?liwia ??czenie potencja?ów, wymian? do?wiadczeń, generowanie synergii oraz wzmacnia przewagi konkurencyjne.

KOM


Klaster Obróbki Metali

Krajowi i ?wiatowi liderzy produkcji maszyn i urz?dzeń o wysokim innowacyjnym potencjale rozwojowym.


 


 
36

PATENTóW

100

RYNKóW EKSPORTOWYCH

110

FIRM CZ?ONKOWSKICH I PARTNERóW STRATEGICZNYCH

9000

MIEJSC PRACY

Aktualno?ci

?yczymy wszystkiego co najlepsze naszym firmom cz?onkowskim, partnerom strategicznym i biznesowym, kontrahentom, wspó?pracownikom i ka?demu, kto czuje magi? ?wi?t Bo?ego Narodzenia :) Nowy - 2020 rok - nie przyniesie same sukcesy, rado?ci…

Czas pomy?le? o oszcz?dno?ciach. Trwa promocja 10 rat 0%, która umo?liwia monta? nowoczesnego systemu STAG w sposób nieodczuwalny dla kieszeni. Tankowanie paliwa tańszego o ponad po?ow? to kusz?ca perspektywa dla ka?dego, kto u?ywa…

Spó?ka AC, producent instalacji marki STAG, w??czy?a si? aktywnie w edukacj? najm?odszych w temacie zasad udzielania pierwszej pomocy. Edukacja z zasad bezpieczeństwa obejmuj?cych ró?ne dziedziny ?ycia jest celem akcji edukacyjno-…

Dobry biznes jest jak dobre radio. ?eby wszystko idealnie GRA?O, musi si? wydarzy? kilka rzeczy naraz. Popatrzmy na dobre radio. To idealny zasi?g, czu?a antena i fantastyczny odbiór bez zak?óceń. A dobry biznes? ?eby zagra?, potrzebne s?…

NASZE PROJEKTY

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, którego partnerami s? ze strony polskiej – Klaster Obróbki Metali i Politechnika Bia?ostocka, ze strony niemieckiej – Instytut Fraunhofera oraz StifterverbandMetalle. Projekt ma charakter badawczy i koncentruje si? na rozwoju – wytworzeniu oraz scharakteryzowaniu – nowoczesnych materia?ów kompozytowych o osnowie metalicznej z naturalnym wzmocnieniem w postaci pancerzyków okrzemek. Okrzemki to mikroskopijne jednokomórkowe glony, zasiedlaj?ce naturalne zbiorniki wodne. S? bardzo zró?nicowane, szacuje si?, ?e wyst?puje ok. 100 tys. gatunków. Cech? charakterystyczn? jest ich krzemionkowy pancerzyk, który dzi?ki swojej budowie zapewnia ciekawe…
Tytu? projektu: “Employer empowerment to attract, transfer and keep young people in metal industries” Akronim: AttTraK Cel projektu: wymiana do?wiadczeń i implementacja najlepszych praktyk w zakresie kszta?cenia oraz szkoleń zawodowych w przemy?le metalowym. Lider projektu: https://ibbf.berlin/ Partnerzy projektu: Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju – koordynator Klastra Obróbki Metali Alytus Business Advisory Center (Litwa) METAINDUSTRY4, ADVANDED MANUFACTURING CLUSTER OF METAL INDUSTRY IN ASTURIAS (Hiszpania) Reindustria Agenzia Cremona Sviluppo (W?ochy) Okres realizacji projektu: pa?dziernik 2018 – wrzesień 2020 Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+  …
Klaster Obróbki Metali wdra?a kolejny projekt skierowany na internacjonalizacj? pod nazw?: "SF 4.0.KOM - Inteligentna Super Fabryka" Okres realizacji projektu: 15.12.2018 r. - 14.12.2021 r. Bud?et: blisko 10 mln z? Celem projektu jest zwi?kszenie rozpoznawalno?ci Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego  i jego cz?onków na rynkach mi?dzynarodowych poprzez wdra?anie rozwi?zań inteligentnej SF 4.0 – KOM, a w konsekwencji wzrostu sprzeda?y eksportowej uczestników projektu poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i us?ug klastra przez dostarczenie wyspecjalizowanych us?ug proeksportowych.   W ramach realizacji dzia?ań projektowych…
Klaster Obróbki Metali  (poprzez partnerstwo w projekcie Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju) rozpoczyna udzia? w realizacji projektu pod nazw? ?DigiFoF” - Digital Design Skills for Factories of the Future  czyli umiej?tno?ci budowania kompetencji cyfrowych dla fabryk przysz?o?ci. Projekt DigiFoF zak?ada utworzenie wspó?pracy sieciowej (platformy organizacyjnej) ?rodowisk  uczelni, przedsi?biorstw, instytucji oko?obiznesowych  w celu rozwijania nowych umiej?tno?ci dla m?odych pracowników fabryk przysz?o?ci, w których digitalizacja powoduje zmiany w procesie projektowania i wytwarzania maj?cych na celu usprawnianie procesu produkcji, ale tak?e generowanie nowych…
 
澳彩网
洱源县| 泽州县| 习水县| 浏阳市| 衡水市| 东安县| 棋牌| 鄂伦春自治旗| 宝鸡市| 神池县| 岱山县| 禹城市| 揭阳市| 汉源县| 德格县| 崇义县| 济南市| 利津县| 长春市| 滦南县| 柞水县| 鹤峰县| 陈巴尔虎旗| 鲜城| 钦州市| 阿拉善左旗| 简阳市| 宁陕县| 大田县| 秦安县| 东乌| 宁波市| 大埔县| 天水市| 顺义区| 鲜城| 澎湖县| 大化| 西昌市| 上虞市| 大庆市|