Przejd? do tre?ci

Klaster

Kluczowy partner w bran?y metalowo-maszynowej

Klaster Obróbki Metali jest najwi?kszym klastrem bran?y metalowej i maszynowej w Polsce. Skupia blisko 90 firm dzia?aj?cych w obszarze us?ug, produkcji i handlu, a tak?e 20 partnerów strategicznych takich jak uczelnie, instytucje otoczenia biznesu oraz w?adze samorz?dowe. Wspó?praca w ramach klastra umo?liwia ??czenie potencja?ów, wymian? do?wiadczeń, generowanie synergii oraz wzmacnia przewagi konkurencyjne.

KOM


Klaster Obróbki Metali

Krajowi i ?wiatowi liderzy produkcji maszyn i urz?dzeń o wysokim innowacyjnym potencjale rozwojowym.


 


 
36

PATENTóW

100

RYNKóW EKSPORTOWYCH

110

FIRM CZ?ONKOWSKICH I PARTNERóW STRATEGICZNYCH

9000

MIEJSC PRACY

Aktualno?ci

?yczymy wszystkiego co najlepsze naszym firmom cz?onkowskim, partnerom strategicznym i biznesowym, kontrahentom, wspó?pracownikom i ka?demu, kto czuje magi? ?wi?t Bo?ego Narodzenia :) Nowy - 2020 rok - nie przyniesie same sukcesy, rado?ci…

Czas pomy?le? o oszcz?dno?ciach. Trwa promocja 10 rat 0%, która umo?liwia monta? nowoczesnego systemu STAG w sposób nieodczuwalny dla kieszeni. Tankowanie paliwa tańszego o ponad po?ow? to kusz?ca perspektywa dla ka?dego, kto u?ywa…

Spó?ka AC, producent instalacji marki STAG, w??czy?a si? aktywnie w edukacj? najm?odszych w temacie zasad udzielania pierwszej pomocy. Edukacja z zasad bezpieczeństwa obejmuj?cych ró?ne dziedziny ?ycia jest celem akcji edukacyjno-…

Dobry biznes jest jak dobre radio. ?eby wszystko idealnie GRA?O, musi si? wydarzy? kilka rzeczy naraz. Popatrzmy na dobre radio. To idealny zasi?g, czu?a antena i fantastyczny odbiór bez zak?óceń. A dobry biznes? ?eby zagra?, potrzebne s?…

NASZE PROJEKTY

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, którego partnerami s? ze strony polskiej – Klaster Obróbki Metali i Politechnika Bia?ostocka, ze strony niemieckiej – Instytut Fraunhofera oraz StifterverbandMetalle. Projekt ma charakter badawczy i koncentruje si? na rozwoju – wytworzeniu oraz scharakteryzowaniu – nowoczesnych materia?ów kompozytowych o osnowie metalicznej z naturalnym wzmocnieniem w postaci pancerzyków okrzemek. Okrzemki to mikroskopijne jednokomórkowe glony, zasiedlaj?ce naturalne zbiorniki wodne. S? bardzo zró?nicowane, szacuje si?, ?e wyst?puje ok. 100 tys. gatunków. Cech? charakterystyczn? jest ich krzemionkowy pancerzyk, który dzi?ki swojej budowie zapewnia ciekawe…
Tytu? projektu: “Employer empowerment to attract, transfer and keep young people in metal industries” Akronim: AttTraK Cel projektu: wymiana do?wiadczeń i implementacja najlepszych praktyk w zakresie kszta?cenia oraz szkoleń zawodowych w przemy?le metalowym. Lider projektu: https://ibbf.berlin/ Partnerzy projektu: Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju – koordynator Klastra Obróbki Metali Alytus Business Advisory Center (Litwa) METAINDUSTRY4, ADVANDED MANUFACTURING CLUSTER OF METAL INDUSTRY IN ASTURIAS (Hiszpania) Reindustria Agenzia Cremona Sviluppo (W?ochy) Okres realizacji projektu: pa?dziernik 2018 – wrzesień 2020 Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+  …
Klaster Obróbki Metali wdra?a kolejny projekt skierowany na internacjonalizacj? pod nazw?: "SF 4.0.KOM - Inteligentna Super Fabryka" Okres realizacji projektu: 15.12.2018 r. - 14.12.2021 r. Bud?et: blisko 10 mln z? Celem projektu jest zwi?kszenie rozpoznawalno?ci Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego  i jego cz?onków na rynkach mi?dzynarodowych poprzez wdra?anie rozwi?zań inteligentnej SF 4.0 – KOM, a w konsekwencji wzrostu sprzeda?y eksportowej uczestników projektu poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i us?ug klastra przez dostarczenie wyspecjalizowanych us?ug proeksportowych.   W ramach realizacji dzia?ań projektowych…
Klaster Obróbki Metali  (poprzez partnerstwo w projekcie Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju) rozpoczyna udzia? w realizacji projektu pod nazw? ?DigiFoF” - Digital Design Skills for Factories of the Future  czyli umiej?tno?ci budowania kompetencji cyfrowych dla fabryk przysz?o?ci. Projekt DigiFoF zak?ada utworzenie wspó?pracy sieciowej (platformy organizacyjnej) ?rodowisk  uczelni, przedsi?biorstw, instytucji oko?obiznesowych  w celu rozwijania nowych umiej?tno?ci dla m?odych pracowników fabryk przysz?o?ci, w których digitalizacja powoduje zmiany w procesie projektowania i wytwarzania maj?cych na celu usprawnianie procesu produkcji, ale tak?e generowanie nowych…
 
澳彩网
榆树市| 金湖县| 上饶县| 库尔勒市| 光山县| 洪江市| 阳西县| 合江县| 六枝特区| 罗平县| 浦县| 肥西县| 招远市| 怀远县| 甘孜| 辰溪县| 北京市| 田东县| 丰宁| 临安市| 甘谷县| 通榆县| 昌宁县| 车致| 安溪县| 徐闻县| 东城区| 乾安县| 贵溪市| 仁化县| 山东省| 彰武县| 桦南县| 南京市| 玉田县| 武汉市| 宁化县| 泽州县| 高州市| 岚皋县| 九龙坡区|