Przejd? do tre?ci

Dzieci?ca Szko?a Bezpieczeństwa ze STAG

AC

Spó?ka AC, producent instalacji marki STAG, w??czy?a si? aktywnie w edukacj? najm?odszych w temacie zasad udzielania pierwszej pomocy. Edukacja z zasad bezpieczeństwa obejmuj?cych ró?ne dziedziny ?ycia jest celem akcji edukacyjno-informacyjnej "Dzieci?ca Szko?a Bezpieczeństwa" skierowanej do uczniów szkó? podstawowych.

- Jeste?my ?wiadomi niebezpieczeństw, z którymi mog? mie? styczno?? nasze dzieci ka?dego dnia. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest naszym priorytetem. Uwa?amy, ?e ju? od najm?odszych lat nale?y przekazywa? umiej?tno?ci udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i staramy si? anga?owa? dzieci do poznawania podstawowych umiej?tno?ci z tym zwi?zanych - informuje Sylwia Andrzejewska, kierownik dzia?u marketingu AC SA.

Projekt akcji zosta? przygotowany przez profilaktyków z Wydzia?u Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bia?ymstoku we wspó?pracy z partnerami na co dzień odpowiedzialnymi za najwa?niejsze dziedziny ?ycia, takie jak bezpieczeństwo, zdrowie czy czysto?? w miejscu zamieszkania.

Wspó?organizatorami przedsi?wzi?cia s?: PGW Wody Polskie Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Bia?ymstoku, Nadle?nictwo Dojlidy w Bia?ymstoku, Oddzia? Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydzia?u Bezpieczeństwa i Zarz?dzania Kryzysowego Podlaskiego Urz?du Wojewódzkiego w Bia?ymstoku, Kuratorium O?wiaty w Bia?ymstoku, Komenda Miejska Państwowej Stra?y Po?arnej w Bia?ymstoku, PUHP Lech sp. z o.o. w Bia?ymstoku, Polska Izba Mleka, firma AC, Sie? kin Helios SA w Bia?ymstoku.

W akcji bior? udzia? uczniowie klas II i III szkó? podstawowych z Bia?egostoku i okolic. Razem prawie 100 dzieci z 6 szkó?, którym zostanie przybli?ona specyfika pracy instytucji dzia?aj?cych na rzecz bezpieczeństwa najm?odszych.

Projekt trwa od 4 listopada 2019 do 20 czerwca 2020 roku. W tym czasie uczniowie wezm? udzia? w 11 zaj?ciach profilaktycznych. Po zaliczeniu ka?dej lekcji uczestnik otrzyma wpis do indeksu. Pozyskane umiej?tno?ci i wiedz? w?ród najm?odszych potwierdz? dyplomy ukończenia "Dzieci?cej Szko?y Bezpieczeństwa".

澳彩网 四平市| 翁牛特旗| 平阴县| 通许县| 通辽市| 滕州市| 德庆县| 新乐市| 荆州市| 翁牛特旗| 吉林省| 莱州市| 肥东县| 扶沟县| 绥江县| 博湖县| 石嘴山市| 乐亭县| 张掖市| 泾源县| 白沙| 巩留县| 且末县| 淮滨县| 集安市| 江永县| 武义县| 高邑县| 望奎县| 和田县| 武夷山市| 且末县| 承德县| 吉林市| 扶余县| 巧家县| 余庆县| 江达县| 泸水县| 宜昌市| 七台河市|