Przejd? do tre?ci

Narz?dzie zapobiegaj?ce traceniu pieni?dzy - dla importera i eksportera

ExChord

Dobry biznes jest jak dobre radio. ?eby wszystko idealnie GRA?O, musi si? wydarzy? kilka rzeczy naraz. Popatrzmy na dobre radio. To idealny zasi?g, czu?a antena i fantastyczny odbiór bez zak?óceń. A dobry biznes? ?eby zagra?, potrzebne s? pomys?, produkt lub us?uga, finansowanie, sprzeda? i... rentowno?? - a wtedy wszystko GRA!

Niestety, nie ?yjemy w idealnym ?wiecie. Nasze ulubione radio nie zawsze GRA idealnie. Mo?liwych zak?óceń jest bardzo wiele. Wystarczy, ?e konkurencja postawi?a wi?ksz? anten? i teraz przejmuje wi?kszo?? sygna?u. Jakby tego by?o ma?o - zak?óca odbierany przez nas sygna?.

Podobnie rzecz si? ma w naszym biznesie. Istnieje mnóstwo rozmaitych zak?óceń, które sprawiaj?, ?e nie wszystko GRA idealnie. Znasz to, prawda? A to dostawca skróci? termin p?atno?ci. A to klient zbankrutowa? - i nale?no?ci zosta?y nieop?acone. A to kurs podstawowej waluty kosztowej znacz?co si? umocni?. Tu zatrzymajmy si? na chwil?.

Kiedy prowadzi?em swoj? pierwsz? firm? (www.roberttarantowicz.pl), nie do końca zdawa?em sobie spraw?, ?e kurs dolara jest bardzo wa?ny w kontek?cie rentowno?ci firmy. Do tego stopnia, ?e mo?e nawet spowodowa? jej upadek! Wystarczy, ?e umacniaj?ca si? waluta kosztowa zak?óci rentowno?? naszego biznesu. Z perspektywy czasu widz? wyra?nie, ?e im wi?ksza jest nasza niewiedza w obszarze ryzyka walutowego i im wi?ksze obroty, tym wi?ksze s? potencjalne problemy i wi?cej mo?na straci?.

Przyk?ad:
Za?ó?my, ?e pracujemy na 3-5% rentowno?ci, dominuj?ca waluta kosztowa to dolar, a waluta sprzeda?y to z?oty. Sprzeda? jest ci?g?a, a kurs pary USD/PLN zmienia si? nieustannie. Wyobra? sobie teraz, ?e nast?puje intensyfikacja dzia?ań sprzeda?owych. Poziom zamówień jest rekordowy. Wystarczy chwila nieuwagi, umocnienie dolara o 5% - i problemy gotowe. Rentowno?? jest pod kresk?. Zamiast zarabia?, tracimy i dop?acamy do biznesu.

Sam do?wiadczy?em kilkuset tysi?cy z?otych straty i... bólu g?owy, jak poradzi? sobie z tymi zak?óceniami w firmie, jak obróci? je na dobr? stron?. Okaza?o si?, ?e banki czy firmy wymieniaj?ce waluty nie s? zainteresowane tym, bym wiedzia?, który moment na wymian? waluty jest idealny dla mnie. Wr?cz przeciwnie - im wi?ksza jest moja niewiedza w tym zakresie, tym wi?cej partnerzy na mnie zarabiaj?.

Postanowi?em to zmieni?. Uporz?dkowa?em procesy pod k?tem ryzyka walutowego, wyprowadzi?em dane do arkusza kalkulacyjnego, usystematyzowa?em proces - i pojawi?y si? dodatkowe zyski. Zaj??o mi to oko?o roku, ale by?o warto.

Polskie przedsi?biorstwa
Potem okaza?o si?, ?e nie tylko ja zmagam si? podobnymi problemami. Moi znajomi przedsi?biorcy, równie? nara?eni na ryzyko walutowe, kiedy opowiada?em im o moim rozwi?zaniu, poprosili o udost?pnienie rozwi?zania. To da?o mi do my?lenia. Kto wie, ile jest mikro, ma?ych i ?rednich firm, które codziennie trac? pieni?dze na swojej niewiedzy i braku narz?dzi?

Sprawdzi?em to:
na 2,1 mln firm w Polsce 96,5% to mikroprzedsi?biorstwa zatrudniaj?ce do 9 osób. Firm eksportuj?cych i importuj?cych jest oko?o 200 000 (znacz?ca wi?kszo?? to mikrofirmy) i jak si? okaza?o, nieca?e 6% z nich posiada numer LEI który nale?y mie?, by stosowa? instrumenty finansowe zabezpieczaj?ce ryzyko walutowe.

To oznacza ?e mamy bardzo wysoki poziom niewiedzy o ryzyku walutowym, sposobach jego zabezpieczania. Poczu?em misj? zmiany tego stanu rzeczy i rozpocz??em dzia?alno?ci nowej spó?ki pod nazw? ExChord. Spó?ka oferuje rozwi?zanie, które pozwoli przedsi?biorcom unikn?? ryzyka walutowego, a co wa?niejsze - oszcz?dzi? czas po?wi?cany dzisiaj na ?ledzenie kursów. Czas, który mo?na spo?ytkowa? na wiele innych sposobów, z korzy?ci? dla firmy i ?ycia prywatnego.

Teraz to mo?liwe. Ka?dy przedsi?biorca mo?e zapanowa? nad ró?nicami kursowymi i unikn?? ryzyka walutowego. Wystarczy si?gn?? po narz?dzie ExChord. To narz?dzie, które sprawi, ?e Twój biznes znowu b?dzie GRA? idealnie. Jak dobre radio.

Robert Tarantowicz, ExChord - firma cz?onkowska KOM

Kontakt: www.exchord.com

澳彩网 高陵县| 麻栗坡县| 贵定县| 武汉市| 湖口县| 昌都县| 尚志市| 金川县| 纳雍县| 盘锦市| 柯坪县| 垫江县| 定边县| 清远市| 屯留县| 于田县| 广汉市| 尚义县| 珲春市| 乌鲁木齐市| 尚志市| 新干县| 合作市| 河北省| 玛曲县| 天水市| 安达市| 巴里| 牙克石市| 宾阳县| 罗源县| 芜湖市| 云和县| 杭锦后旗| 饶平县| 宾川县| 武宁县| 西乌珠穆沁旗| 冷水江市| 仪征市| 新郑市|