Przejd? do tre?ci

Rozwój klasteringu na Bia?orusi - z naszym wsparciem

Bia?oru?
Fot. PFRR

W ramach projektu "Wdra?anie systemu klastrowego na Bia?orusi" wespó? z Podlask? Fundacj? Rozwoju Regionalnego (naszym partnerem strategicznym) realizowane s? dzia?ania eksperckie przez stron? polsk? i bia?orusk?. W pa?dzierniku 2019 r. w Nowopo?ocku, Mohylewie i Kliczewie odby?y si? seminaria, podczas których bia?oruskim partnerom przedstawiane by?y dobre praktyki i rzeczowe informacje, czego warto si? wystrzega? przy budowaniu klastrów. Projekt jest wspó?finansowany w ramach programu polskiej wspó?pracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W spotkaniach wzi??o udzia? ??cznie ponad 90 uczestników, mia?o miejsce dziewi?? prelekcji tematycznych. Nasi wschodni s?siedzi nie szcz?dzili pytań, których pada?y setki. I na tym nei koniec, poniewa? ju? w listopadzie kolejne seminaria w Homlu, Pińsku i Grodnie.

- Bardzo nas cieszy, ?e mo?emy dzieli? si? swoim do?wiadczeniem z kolegami i kole?ankami z Bia?orusi - mówi Sebastian Rynkiewicz, koordynator i prezes Klastra Obróbki Metali. - Pokazujemy, jak nasze firmy otworzy?y si? na wspó?prac?, jak uda?o si? zbudowa? zaufanie, jakie czynniki decydowa?y o uruchomieniu finansowania publicznego, w szczególno?ci ?rodków UE, a co przyczyni?o si? do zaanga?owania ?rodków komercyjnych przedsi?biorstw. Wyja?niamy równie?, jak rozumiemy innowacyjno?? i jaka droga poprzedza?a nasze projekty flagowe, w jaki sposób osi?gn?li?my obecny poziom internacjonalizacji i jakie plany mamy na przysz?o??.

Realizacja projektu trwa ju? drugi rok.

- Dla mnie jest to ogromne zaskoczenie, w pozytywnym tego s?owa znaczeniu, w jakim tempie bia?oruscy partnerzy przyjmuj? wiedz? i wdra?aj? j? w praktyce. Zalecenia z ubieg?ego roku s? w wielu miejscach ju? wprowadzone, a ?wiadomo?? i rozumienie procesów klastrowych bardzo znacz?co uros?y zarówno w sektorze publicznym, nauce, jak i firmach. W tym roku otwarto?? na wspó?prac? i zaufanie budzi szacunek - podkre?la Rynkiewicz.

Nale?y zaznaczy?, i? z racji tego, ?e na Bia?orusi odpowiednie regulacje prawne pojawi?y si? w 2014 roku, naturalnym jest, ?e wyst?puje tam ni?szy poziom zaawansowania procesów klastrowych w porównaniu do Polski, gdzie zal??ki procesu si?gaj? pocz?tku XXI.

- Ostatnia wizyta na Bia?orusi bardzo pozytywnie mnie zaskoczy?a. Pokaza?a, ?e to co zrealizowali?my w ramach projektu w zesz?ym roku by?o bardzo potrzebne. W 2018 roku w wizytach studyjnych w Polsce, w seminariach regionalnych, spotkaniach z ekspertami na Bia?orusi udzia? wzi??o ponad 1300 osób zainteresowanych tworzeniem klastrów. Mo?na ?mia?o powiedzie?, ?e nast?pi?a zmiana na dwóch p?aszczyznach, po pierwsze w zakresie postrzegania klastrów, po drugie w postrzeganiu mo?liwo?ci czerpania z polskiej pomocy i polskiego do?wiadczenia - ocenia Kamil Pendowski, dyrektor Projektów Rozwojowych w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Przedstawiciel KOM jest pod wra?eniem tempa prac i pracowito?ci bia?oruskich partnerów.

- Uwa?am, ?e do?wiadczenia polskie s? bardzo warto?ciowe ze wzgl?du na proces transformacji gospodarczej, któr? przeszli?my. Oczywi?cie Bia?oru? wybierze swoj? w?asn? drog?, jednak widz?, ?e potrafi korzysta? z dobrych praktyk, a tak?e unika? b??dów pope?nianych przez nas. Jestem bardzo ciekawy, jak wykorzystaj? swój w?asny potencja?. Start oceniam na bardzo obiecuj?cy - dodaje koordynator Klastra Obróbki Metali.

Podczas pa?dziernikowego spotkania ch?? kontynuacji wspó?pracy zosta?a potwierdzona podpisanym porozumieniem (10 pa?dziernika 2019 r.) w Mohylewie, gdzie istnieje tam dobrze rozwini?ta bran?a metalowo - maszynowa. Ze strony bia?oruskiej sygnatariuszem porozumienia jest Wolna Strefa Ekonomiczna "Mohylew"; z polskiej - Klaster Obróbki Metali, realizuj?cy komplementarne dzia?ania w ramach dzia?ań internacjonalizacyjnych dla klastrów wspieranych z dzia?ania 2.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

- Koledzy z Bia?orusi z zainteresowaniem obserwuj? polski system wspierania klastrów i my?l? o analogicznych instrumentach. Licz?, ?e w przysz?ej perspektywie, dzi?ki wspólnym staraniom, uda si? uruchomi? wsparcie z programu wspó?pracy Polska - Bia?oru? - Ukraina i kontynuowa? wspó?prac? równie? w relacjach transgranicznych. Póki co jestem bardzo zadowolony ze wsparcia MSZ i ?rodków POIR - podsumowuje Sebastian Rynkiewicz.

澳彩网 长岭县| 台湾省| 奉贤区| 当雄县| 集贤县| 泽库县| 洪雅县| 合江县| 南投市| 祁东县| 古丈县| 如东县| 水富县| 赤峰市| 贵阳市| 竹山县| 和田县| 乐至县| 江陵县| 宝丰县| 清徐县| 响水县| 贵港市| 浦东新区| 平顶山市| 积石山| 会东县| 文水县| 庆城县| 三门县| 张家界市| 乳源| 宁明县| 东乌| 潜山县| 隆林| 班玛县| 普兰店市| 邳州市| 祁门县| 玛沁县|