Przejd? do tre?ci

Tydzień intensywnej pracy na Litwie - o kszta?ceniu zawodowym w mi?dzynarodowym towarzystwie

Litwa

W ramach projektu AttTrak, Klaster Obróbki Metali uczestniczy? w spotkaniu w Alytusie na Litwie. Przez kilka dni toczy?y si? rozmowy, wyst?pienia ekspertów, odbywa?y si? wizyty studyjne u tamtejszych pracodawców. A wszystko w temacie kszta?cenia zawodowego do edukacji i pracy w przemy?le maszynowym.

Nad tym, jak go ulepszy?, rozmawiali specjali?ci z Niemiec, Polski, W?och, Hiszpanii, Litwy. W poszukiwaniu odpowiednich rozwi?zań i narz?dzi nieocenione by?a wymiana do?wiadczeń i dobrych praktyk.

Podczas tygodniowych warsztatów poruszone zosta?y m.in. tematy dotycz?ce atrakcyjno?ci szkoleń zawodowych w sektorze obróbki metali, atrakcyjno?ci programów praktyk zawodowych, wspó?pracy jednostek edukacyjnych z przedsi?biorcami i animatorami edukacji na potrzeby rynku pracy.

To ju? kolejne spotkanie w ramach projektu "Wzmocnienie pozycji pracodawcy w celu przyci?gni?cia i utrzymania m?odych ludzi w przemy?le maszynowym". Ostatnie mia?o miejsce w maju w Cremonie we W?oszech. Tam równie? analizowali?my, które z najlepszych praktyk, dotycz?cych m.in. kszta?cenia, rekrutacji i uatrakcyjnienia miejsca pracy mo?na przenie?? do firm partnerskich w ramach klastra metalowego.

Projekt o nazwie "Employer empowermentt to attract, transfer and keep young people in metal industries (AttTraK), Erasmus+" jest finansowany z programu Erasmus+. Dzia?anie: Wspó?praca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Poddzia?anie: Partnerstwa strategiczne.

Erasmus+?

澳彩网 鸡西市| 龙州县| 东光县| 亳州市| 泰和县| 厦门市| 门源| 临汾市| 布尔津县| 南宫市| 大邑县| 呼伦贝尔市| 云龙县| 化德县| 乐陵市| 银川市| 正镶白旗| 社旗县| 金阳县| 拉萨市| 南投市| 伊金霍洛旗| 金山区| 濉溪县| 辉县市| 沂源县| 古交市| 大港区| 伊吾县| 九江县| 讷河市| 平罗县| 平原县| 聂荣县| 调兵山市| 韶山市| 天津市| 洛宁县| 金塔县| 丰原市| 平泉县|