Przejd? do tre?ci

Parnerzy KOM

O?RODKI WSPIERAJ?CE KLASTER OBRóBKI METALI

Bia?ostocka Fundacja Kszta?cenia Kadr od 25 lat zajmuje si? realizacj? projektów edukacyjnych i rozwojowych. Misj? BFKK jest zapewnienie dostosowania kompetencji mieszkańców do rozwijaj?cych si? potrzeb pracodawców. Swoj? misj? Fundacja…

Bia?ostocki Park Naukowo-Technologiczny to przede wszystkim otwarta przestrzeń wzrastania biznesu. Tu pomys?y kie?kuj?, nabieraj? formy i potencja?u do walki o swoje miejsce na rynku. W?a?nie tu idee spotykaj? si? z praktyk?, a m?odzi…

Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku jest liderem kszta?cenia ustawicznego w województwie podlaskim. Przygotowuje kadr? na potrzeby lokalnego rynku pracy, prowadzi systemowe doradztwo dla zainteresowanych, realizuje badania i…

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju powsta?o dzi?ki grupie naukowców, przedsi?biorców i przedstawicieli wolnych zawodów, którym le?y na sercu rozwój województwa podlaskiego i podniesienie jego konkurencyjno?ci. CPiR wspiera wspó?prac?…

Stowarzyszenie ?Euroregion Niemen” funkcjonuje od 27 listopada 1997 roku i skupia ogó?em 37 samorz?dów z obszaru woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W latach 2001-2014 zarz?dza?o funduszami Unii Europejskiej o ??cznej warto?ci 23,…

Izba Przemys?owo-Handlowa w Bia?ymstoku jest regionaln? organizacj? samorz?du gospodarczego dzia?aj?c? i zrzeszaj?c? podmioty gospodarcze z terenu pó?nocno-wschodniej Polski.

Posiada charakter otwarty, zrzesza ma?e, ?rednie i…

Państwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwa?kach jest jedyn? w regionie wy?sz? uczelni? publiczn?. Oferuje obecnie studia licencjackie, in?ynierskie i magisterskie, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i…

Park to miejsce wzajemnych powi?zań pomi?dzy nauk? a biznesem, umo?liwiaj?ce transfer technologii, prowadzenie innowacyjnych form dzia?alno?ci gospodarczej oraz inwestowania. Przygraniczne po?o?enie Suwa?k decyduje o tym, ?e jest on…

Funkcjonujemy ju? od 1994 r. Naszym celem jest wspomaganie rozwoju gospodarczego regionu, w tym rozwoju przedsi?biorczo?ci, w szczególno?ci inspirowanie tworzenia i wspieranie ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw. Zarz?dzamy programami…

Politechnika Bia?ostocka ma ambicje i mo?liwo?ci aby sta? si? ?ród?em inspiracji i przestrzeni? generowania nowatorskich idei. Dysponuj?c potencja?em aparaturowym na skal? europejsk? oraz sieci? laboratoriów, Uczelnia oferuje wspóln?…

Pocz?tki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej datuje si? na rok 1996. W ci?gu 22 lat dzia?alno?ci na obszarze obj?tym preferencjami ulokowa?y si? 122 firmy, które ponios?y nak?ady inwestycyjne w wysoko?ci ponad 3 mld 86 mln z?otych…

UMB to presti?owa, pr??nie rozwijaj?ca si? uczelnia wy?sza, wyró?niaj?ca si? na tle polskich o?rodków akademickich. UMB wspó?pracuje z wieloma zagranicznymi uczelniami i o?rodkami badawczymi. Wa?nym elementem dzia?alno?ci Uczelni jest…

Uniwersytet w Bia?ymstoku to najwi?ksza uczelnia w pó?nocnowschodniej Polsce, kszta?c?ca na kierunkach: spo?ecznych, humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych. Ma 9 wydzia?ów, w tym cztery z kategori? naukow? ?A”. Kszta?ci si? tu…

Bia?ystok to najwi?ksze miasto pó?nocno-wschodniej Polski – stolica województwa podlaskiego, z liczb? oko?o 300 tys. mieszkańców. Atutem Bia?egostoku jest po?o?enie geograficzne - blisko wschodniej granicy państwa, a zarazem granicy…

Suwa?ki to miasto przyjazne inwestorom. Aktywno?? w?adz lokalnych ukierunkowana jest na rozwój gospodarczy. Miasto systematycznie rozbudowuje infrastruktur? oraz tworzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a tak?e oferuje…

Wojewódzki Urz?d Pracy w Bia?ymstoku jest profesjonalnym realizatorem polityki rynku pracy, skutecznie inspiruj?cym partnerów do wspólnych dzia?ań na rzecz poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy oraz wspieraj?cym osoby doros?e w…

Przemys? metalowo-maszynowy to wa?ny element podlaskiej gospodarki i jedna z inteligentnych specjalizacji naszego województwa. To tak?e istotna cz??? planów na ambitne Podlasie, które ma opiera? si? na innowacjach, a w szczególno?ci na…

Wy?sza Szko?a Finansów i Zarz?dzania w Bia?ymstoku istnieje od 1 pa?dziernika 1993 r. Jest najstarsz? uczelni? niepubliczn? w regionie oraz jedn? z najstarszych w Polsce. Oprócz g?ównej siedziby w Bia?ymstoku funkcjonuje Filia w E?ku i…

Zak?ad Doskonalenia Zawodowego to stowarzyszenie o charakterze edukacyjnym. Firma posiada 70-letnie do?wiadczenie i tradycj? w bran?y edukacyjno-szkoleniowej w pó?nocno-wschodniej Polsce, pe?ni rol? niekwestionowanego lidera w swoim…

Zespó? Szkó? Mechanicznych Centrum Kszta?cenia Praktycznego Nr 2 im. ?w. Józefa w Bia?ymstoku to szko?a z 97-letnimi tradycjami. Kszta?cimy m?odzie? w bran?y mechanicznej, samochodowej, a od roku szkolnego 2017/2018 tak?e w bran?y…

澳彩网 勃利县| 江源县| 博野县| 涟水县| 将乐县| 万荣县| 钟祥市| 宁武县| 铜山县| 清涧县| 汝南县| 鸡泽县| 伊川县| 隆子县| 龙游县| 彭泽县| 全椒县| 舞阳县| 河池市| 娱乐| 临朐县| 洪雅县| 加查县| 景洪市| 老河口市| 南江县| 北海市| 伊川县| 商南县| 清丰县| 乌鲁木齐市| 疏附县| 玉林市| 莎车县| 博野县| 吕梁市| 玉环县| 青田县| 缙云县| 迁安市| 河北省|