Przejd? do tre?ci

SF4.0.KOM - Inteligentna Super Fabryka - Umi?dzynarodowienie klastrów kluczowych

Klaster Obróbki Metali wdra?a kolejny projekt skierowany na internacjonalizacj? pod nazw?:

"SF 4.0.KOM - Inteligentna Super Fabryka"

Okres realizacji projektu: 15.12.2018 r. - 14.12.2021 r.

Bud?et: blisko 10 mln z?


Celem projektu jest zwi?kszenie rozpoznawalno?ci Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego  i jego cz?onków na rynkach mi?dzynarodowych poprzez wdra?anie rozwi?zań inteligentnej SF 4.0 – KOM, a w konsekwencji wzrostu sprzeda?y eksportowej uczestników projektu poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i us?ug klastra przez dostarczenie wyspecjalizowanych us?ug proeksportowych.

 

W ramach realizacji dzia?ań projektowych cz?onkowie  klastra i uczestnicy projektu otrzymaj? m.in. wsparcie na:

  • organizacj? stoiska wystawowego na specjalistycznych targach przemys?owych i kooperacji
  • dost?p do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej
  • Us?ugi doradcze zwi?zane z umi?dzynarodowieniem przedsi?biorcy zwi?zane z wprowadzeniem produktów przedsi?biorcy
  • na wybrane rynki zagraniczne
  • us?ugi zwi?zane z aktywizacj? przedsi?biorcy na rynkach mi?dzynarodowych
  • udzia? w misjach handlowych, organizacj? pokazów produktowych, wyjazdów na targi oraz specjalistyczne konferencje
  • szkolenia zwi?zane z umi?dzynarodowieniem przedsi?biorcy
  • szkolenia specjalistyczne w ramach Akademii klastra, us?ugi zwi?zane z umocnieniem  wspó?pracy wewn?trz klastra oraz zwi?kszeniem jego rozpoznawalno?ci przez dzia?ania marketingowe

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
poddzia?anie 2.3.3 Umi?dzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych wspó?finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Logo POIR UE  RP

澳彩网 肥东县| 黄石市| 玉林市| 阳西县| 灵璧县| 湟中县| 乐平市| 汉中市| 元江| 靖安县| 汕头市| 共和县| 夏河县| 萍乡市| 奈曼旗| 乌兰浩特市| 扶沟县| 邵阳县| 宜宾县| 三原县| 阿城市| 泽州县| 陵川县| 原阳县| 泰顺县| 巨鹿县| 沁水县| 鹤山市| 平谷区| 连城县| 彭阳县| 台南市| 德安县| 阳信县| 泊头市| 山阳县| 苗栗市| 汉阴县| 洞口县| 桂东县| 唐山市|