Przejd? do tre?ci

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanuj?c przepisy dotycz?ce ochrony danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, i?:

 1. Dane osobowe przetwarzamy w celach zwi?zanych z dzia?alno?ci? ADO, czyli:
 1. w zwi?zku z realizowanymi umowami, b?d? do czynno?ci podejmowanych na rzecz ich zawarcia (zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO)
 2. w zwi?zku z uzasadnionym interesem ADO – do kontaktów dotycz?cych prowadzonych szkoleń oraz innych dzia?ań, na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO
 3. do wype?nienia obowi?zków prawnych, zwi?zanych z obrotem handlowym (rozliczanie faktur, archiwizacja dokumentów) – na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO
 4. do kontaktów marketingowych i handlowych – za zgod? osób których dane dotycz?, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) RODO lub na podstawie uzasadnionego interesu ADO
 5. do celów rekrutacyjnych – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Pracy
 1. Odbiorc? danych mog? by? podmioty ?wiadcz?ce na rzez ADO us?ugi informatyczne lub inne, ale jedynie w zwi?zku z prowadzon? dzia?alno?ci? ADO, w celach s?u??cych realizacji zawartych umów b?d? zleceń, na podstawie wyra?nego polecenia ADO i zgodnie z przepisami prawa
 2. W zwi?zku z dzia?alno?ci? Klastra Obróbki Metali na skal? mi?dzynarodow?, mo?e si? zdarzy? przekazanie danych do państwa trzeciego, na zasadach opisanych w Rozdziale V RODO. Przekazanie odbywa si? wy??cznie w celu realizacji umów.
 3. Dane osobowe s? przechowywane do momentu ustania celu przetwarzania, a tak?e przez okres wynikaj?cy z przepisów prawa lub ochrony przed obopólnymi roszczeniami.
 4. ADO nie stosuje profilowania
 5. Informujemy o prawie dost?pu, poprawiania i uzupe?niania podanych danych, przenoszenia danych, ??dania ograniczenia przetwarzania oraz ??dania usuni?cia danych (je?eli na Administratorze nie ci??y obowi?zek ich posiadania)
 6. Je?eli zosta?a udzielona zgoda na przetwarzanie danych, mo?na j? w ka?dej chwili odwo?a? pisz?c na adres: biuro@metaklaster.pl, co nie b?dzie mia?o wp?ywu na legalno?? przetwarzania przed wycofaniem zgody
 7. Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak równie? do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych.
 8. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:

?

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

?urawia 71 lok 2.04, 15-540 Bia?ystok

澳彩网 海南省| 大足县| 万年县| 鄂州市| 灯塔市| 洪洞县| 三原县| 招远市| 灵寿县| 万山特区| 天长市| 五寨县| 漳平市| 桃园市| 阜平县| 宽甸| 四平市| 德惠市| 彰化市| 庆阳市| 久治县| 泽普县| 衡阳市| 鹰潭市| 彭泽县| 凌海市| 卓尼县| 会昌县| 麟游县| 砀山县| 叶城县| 怀远县| 且末县| 曲阳县| 仙居县| 宜黄县| 建水县| 顺义区| 鹿泉市| 道真| 景宁|